Usługi

 

Wyceniamy wszystkie rodzaje nieruchomości:

 

– nieruchomości niezabudowane o różnym przeznaczeniu planistycznym (działki budowlane, grunty rolne i leśne),
– nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
– nieruchomości zabudowane w tym nieruchomości mieszkaniowe (jednorodzinne i wielorodzinne) oraz komercyjne

   (handlowe, biurowe, magazynowe, o mieszanym wykorzystaniu),
– nieruchomości w rozwoju (rozbudowie/zabudowie/przebudowie) np. projekty deweloperskie,
– nieruchomości specjalistyczne (stacje paliw, hotele itp.),
– ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, służebności).

Przygotowujemy wyceny dla następujących celów:

 

– sprzedaży lub nabycia,
– zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
– skarbowo – podatkowych (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych),
– sądowy i komorniczy (szacowanie nieruchomości dla celów egzekucyjnych, zniesienia współwłasności),
– podziału majątku,
– przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
– ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczyste,
– określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,
– określenia odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne, drogi,
– określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
– określenia wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu,
– księgowy (ustalanie wartości godziwej bądź wartości początkowej budynków i budowli, ustalanie wartości

   nieruchomości wnoszonych aportem do spółek),
– ubezpieczeniowych,
– upadłościowy,
– na potrzeby indywidualne inwestora.

 

 

 

Oferta skierowana jest do:

 

– osób fizycznych,
– osób prawnych,
– banków i instytucji finansowych,
– deweloperów,
– jednostek samorządu terytorialnego,
– spółdzielni mieszkaniowych,
– sądów,
– komorników,
– urzędów skarbowych.

 

 

 

Pozostałe usługi:

 

– analizy rynku nieruchomości, 
– analizy efektywności inwestycji, 
– opinie na temat stawek czynszów,
– badanie stanu prawnego nieruchomości, 
– inwentaryzacje powierzchni budynków i lokali,
– analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Obszar działania:

 

– miasto Łomża i powiat łomżyński,
– miasto Ostrołęka i powiat ostrołęcki,
– miasto Zambrów i powiat zambrowski,
– miasto Kolno i powiat kolneński,
– w przypadku nieruchomości komercyjnych i specjalistycznych – cała Polska.

 

 

Podstawowe dokumenty niezbędne do wykonania wyceny: 

                

Nieruchomości lokalowe

– numer księgi wieczystej

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe)

 

        dla rynku pierwotnego

– kompletna umowa deweloperska

– kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości po jej wykończeniu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

– numer księgi wieczystej ( w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą)

– numer księgi wieczystej  dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem

– zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (zawierające m.in. informacje komu przysługuje prawo do lokalu

oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze)

– podstawa nabycia prawa do lokalu (przydział lokalu)

Nieruchomości zabudowane

– numer księgi wieczystej

– wypis z ewidencji gruntów i budynków

– pozwolenie  na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia  budynku do użytkowania

– dokumenty techniczne  zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi, opisem konstrukcji oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

– ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy


            dla rynku pierwotnego

– kompletna umowa deweloperska

– kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości po jej wykończeniu

Grunty niezabudowane

– numer księgi wieczystej

– wypis z ewidencji gruntów

– mapa geodezyjna (zasadnicza lub podziałowa)

– ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Nieruchomości komercyjne

 

Lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny. Podstawowe dokumenty to:

 

– numer księgi wieczystej

– wypis z ewidencji gruntów i budynków

– pozwolenie  na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia  budynku do użytkowania

– dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

– ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

– umowy najmu gdy nieruchomość jest wynajmowana